หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายแข่งขัน Pitching ในรายวิชา 300301 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ซึ่งรายวิชานี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562  หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายแข่งขัน Pitching ในรายวิชา 300301 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ซึ่งรายวิชานี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยมีการจัดการแข่งขันการ Pitching  ช่วงเช้าได้แยกตาม Track จำนวน 6 ห้อง เพื่อนำเสนอ 5 นาที ตอบคำถาม 2 นาที ต่อคณะกรรมการเพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม และช่วงบ่ายจะมีการแข่งขัน Pitching เพื่อคัดเลือกที่ 1 ของทุกกลุ่ม พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล