การวิพาษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (Master of Engineering in Biomedical Engineering : BME)

      ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (Master of Engineering in Biomedical Engineering : BME) ระดับปริญญาโทขึ้น นั้น  
      คณะฯ จึงได้มีการวิพาษ์หลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562    โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Tulay  Adali  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Maryland Baltimore County (UMBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำแนะนำและร่วมวิพากษ์หลักสูตร  เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นด้านทักษะการปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอจนการบูรณาการด้านการเรียนการสอน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ถ่ายภาพ Cr : ศรัณย์  พร้อมเทพ 
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก