ห้างหุ่นส่วน จำกัด ทีเจซัพลาย และสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าพบคณะวิจัยฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตรวจดูต้นแบบเครื่องรีดผ้าอัตโมมัติ ซึ่งได้รับทุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน

      ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม EE 226 และ ห้องวิจัย ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI : Thai - German Institute) พร้อม ด้วยผู้ประกอบการ ห้างหุ่นส่วน จำกัด ทีเจซัพลาย เข้าพบคณะวิจัย  เพื่อตรวจดูต้นแบบเครื่องรีดผ้าอัตโมมัติ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ซึ่งได้รับทุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน

ถ่ายภาพ Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช/กันตินันท์ มากมี 
ข่าว Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก