คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ครบรอบ 16 ปี เข้าสู่ปีที่ 17 และเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน

      29 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ครบรอบ 16 ปี เข้าสู่ปีที่ 17 และเข้าร่วมโครงการ “ภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน” ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประวัติและงานด้านแพทย์แผนไทย นิทรรศการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร นิทรรศการภาพถ่ายฤาษีดัดตน และการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ถ่ายภาพ / ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก