คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์

      25 ตุลาคม 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดให้มีการประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 12  เดือนของคณะ ฯ ขึ้น  ณ ห้อง EN 6 1 7 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหัวหน้างานซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน สารบรรณ หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้างานกิจการนิสิต  หัวหน้างานนโยบายและแผน ผู้แทนกลุ่มงานบริการด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  และ ผู้แทนกลุ่มครูช่าง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานรอ 12 เดือนที่ผ่านมาต่อผู้บริหาร เพื่อติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนการทำงานสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้บุคลากรของคณะฯให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพียงกัน

ข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก