การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 1 (26 กันยายน 2561 – 25 กันยายน 2562)

      6 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนนิสิต ได้ให้สัมภาษณ์คณะกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 1 (26 กันยายน 2561 – 25 กันยายน 2562)  ณ ห้อง en617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก