บริษัท ไพร์ม แมเนจเม็น โซลูชั่น จํากัด ขอพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือในการพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหการ

      เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไพร์ม แมเนจเม็น โซลูชั่น จํากัด  ขอพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม CE 230 อาคารวิศวกรรมโยธา  เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการร่วมกัน ในการพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหการ (RDI QS) โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท พร้อมกับเข้าทำงานเต็มเวลาในสถานประกอบการเป็น ระยะเวลา 2 ปี โดยจัดให้มีการเรียนและการฝึกทักษาทำงานตามกระบวนการ RDI QS ในสถานประกอบการ

ข่าว Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช
ถ่ายภาพ  Cr : สันติ อโหสิ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก