โครงการวิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ประจำปีการศึกษา 2562

      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการวิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่นได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตา จากพระวิทยากร พระอาจารย์คำพล คมฺภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก ได้บรรยายในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ความกตัญญูต่อ บิดา มารดา ครู อาจารย์ การเป็นผู้เสียสละและมีจิตอาสา และดร.นัฐพร โอภาสานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การตระหนักรู้คุณค่าของตนเองเพื่อรับมือกับปัญหาทางอารมณ์”ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้ใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องทำให้เกิดความรักความสามัคคี

ข่าว Cr : นันทวัน ดีอินทร์
ถ่ายภาพ  Cr : สันติ อโหสิ/ ศรีรัตน์ ทองล้ำ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก