โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 23) ประจำปีการศึกษา 2562

      เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม  2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 23)  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ในวันดังกล่าว
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เชิญคุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัท JOBTOPGUN มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าทำงาน การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน การทำเรซูเม่ ออนไลน์ ยุค 4.0 และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพการแต่งกาย และยังได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร รองเหรัญญิกสภาวิศวกร ได้มาบรรยายในหัวข้อ หมัดน๊อคข้อสอบ กว. จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ในช่วงบ่ายยังได้มีการบรรยายทะเบียนออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยทีมงานนิสิตจัดทำทะเบียนออนไลน์ และในช่วงศิษย์เก่าคณะฯ ได้เชิญนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณขุนศึก อุบลศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียร์ รุ่นที่ 14 ดร.สุนันท์ ธาติ เล่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียนและการทำงานและทางกองกิจการนิสิต ว่าที่ ร้อยตรีอิสรานุวัฒน์ได้บรรยายให้ความรู้ในการแนะนำงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4  

ข่าว Cr : นันทวัน ดีอินทร์
ถ่ายภาพ  Cr : สันติ อโหสิ/ ศรีรัตน์ ทองล้ำ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก