นิสิตปริญญาเอก ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน

      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิณิตา ขำอินทร์ และ ร.อ.เจษฎา ลาวัลย์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล Best Student’s Oral Presentation และ Best Student’s Poster Presentation ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Challenges in Environment Science and Engineering (CESE-2019)” ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนา ร่วมเดินทาง

ภาพ/ข่าว Cr: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Tt Cr: วิสุทธิ์ แก้วป้องปก 
ไม่มีข้อมูล