คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      23 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีประสงค์ในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็ม ตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ ตลอดจน สร้างและพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคง ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าว  ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก