คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ พระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย)

       ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสงค์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลของพระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้น 

      ในการนี้ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธรสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก