คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

      ตามที่  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ให้ประจักษ์ในวงกว้างและเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่าได้ยืดถือเป็นแบบอย่างต่อไป
      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดี  กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว

ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง

IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก