กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิชาการซีเกร ให้กับคณาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการองค์การซีเกรฝ่ายไทย ได้มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วิชาการซีเกร ให้กับคณาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์   ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วิชาการซีเกรในวันดังกล่าว ประกอบไปด้วยการเสาวนาในหัวข้อ อาชีพวิศวกรในอนาคตและแนวโน้มเทคโนโลยีด้านไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร และ CIGRE Global Profile  Share Experiences by Study Committees of  CIGRE รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Energy Storage ตลอดจนในช่วงพิเศษทางคณะกรรมการซีเกรฝ่ายไทยได้พบปะคณาจารย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  

ข่าว Cr : นันทวัน ดีอินทร์
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก