คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีเชปแกรมม่าและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุศาสตร์ในการวาดลวดลายแส้บ้านวัวลายโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงิน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ข่าว Cr : ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโร
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก