รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

 1. นายกวิน แสงจินา
 2. นางสาวทีน่า วัฟซีน
 3. นายปิยทัศน์ ชัยเสนา
 4. นางสาวนิรชา แท่งทอง
 5. นายปกรณ์ รอบุญ
 6. นางสาวอมราพร นาเกลือ