รางวัลผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

 1. นายกวิน แสงจินา
 2. นายธีรวฒิ คำแสน
 3. นางสาวทีน่า วัฟซีน
 4. นายพลภัทร์ จันทร์อินตา
 5. นายกิตติภพ แก้วดอก
 6. นางสาวนิรชา แท่งทอง
 7. นายปกรณ์ รอบุญ