คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

      9 ธันวาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ นำบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร