หน่วยวิชาการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 1/2563 (KM) เสวนาในหัวข้อ เรื่อง การรายงานผลการเรียนของนิสิตแบบมุ่งผลลัพธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ

 หน่วยวิชาการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 1/2563  (KM) เสวนาในหัวข้อ เรื่อง การรายงานผลการเรียนของนิสิตแบบมุ่งผลลัพธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ