ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่านารีศรีสตรีวิทยา

     ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า “นารีศรีสตรีวิทยา” เป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์  ที่สามารถนำความรู้จากการศึกษาวิจัย ไปทำประโยชน์แก่ประเทศอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องระดับชาติ จากสตรีวิทยาสมาคม ในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี