ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2019)

      ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล “BEST PAPER AWARD” จากบทความวิจัย “Effect of Double-Step Solution Treatment on Rejuvenation Heat Treated Microstructure of IN-738 Superalloy” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2019 Research, Invention, and Innovation Congress  (RI2C 2019)” ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม เพื่อเป็นการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขั้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำไปสู่การเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

ข่าว Cr : ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่/มจพ./รัชนก แจงป้อม
ภาพ Cr : ดร.ชุลีพรย์ ป่าไร่/ดร.ธณิกานต์ ธงชัย/ มจพ.
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก