สวัสดีปีใหม่ 2555

คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร