เกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 27 วันที่ 22-26 ต.ค. 55

          เมื่อวันที่ 22-26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในโครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 27 “ เกียร์สัมพันธ์ กราฟเกมส์ ”ที่ทาง สนวท.จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วประเทศ และเพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถทักษะด้านกีฬา ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ การประกันคุณภาพและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมีคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 82 คนโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้จากช่องทาง http://geargame2011.swu.ac.th/index.php และ
http://www.facebook.com/geargame2011


1
2
3
Next