โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดูงาน 29 ต.ค.55

          อาจารย์และนักเรียนนายร้อย จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 84 นาย ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร   ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อย ฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555   ที่ผ่านมา