วิศวะอาสา ร่วมกับ Bridgestone ณ โรงเรียนบ้านหนองริ้น 20-23 ต.ค. 2555

            เมื่อวันที่  20-23  ตุลาคม 2555 ชมรมวิศวะอาสา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท ไทยบริดจโตน จำกัด ได้จัดโครงการปันโรงอาหาร ปันน้ำใจพัฒนาก้าวไกลอยบ่างยั่งยืน   สร้างโรงอาหาร แปลงเกษตรปลูกผัก บ่อเลี้ยงปลา   ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองริ้น  ตำบลวังโมกช์  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร
            ชมรมวิศวะอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์   เป็นงานทางด้านการประยุกต์ที่เกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน ทรัพยากรต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานและทรัพยากร เพื่อบรรลุจุดประสงค์การดำเนินงานตามทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับมาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและได้ฝึกทักษะในการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากร   จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทครั้งที่ 14.2 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองริ้น   ตำบลโมกช์  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์  เป็นการพัฒนาคุณภาพและขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน และเพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในด้านการปรับปรุงดูแลและการพัฒนา ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนอีกด้วย