ชมรมวิศวะอาสา บริจาคสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราวังทอง 11 พ.ย. 55

          ชมรมวิศวะอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราวังทอง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555  โดยจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและเป็นการเพิ่มศักยภาพของนิสิตพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน อนึ่ง การจัดทำโครงการนี้จะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความสามัคคีในหมู่คณะแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย