การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย Quantum GIS รุ่นที่ 2

          การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย Quantum GIS สำหรับจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2
          วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร