การประชุม เรื่อง การวิจัยในพื้นที่สูง

          ตามที่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้จัดสรรงบประมาณประจาปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน 5 หน่วยงานของประเทศ คือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกัน จัดทายุทธศาสตร์เฉพาะด้านและกาหนดเป็นกรอบวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้าซ้อน มุ่งเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ผู้ทาวิจัย ผู้นาผลงานไปใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็น และกาหนดกรอบการวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาสาคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งชี้นา และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน ได้ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 (การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ไปแล้วนั้น
          ในการนี้ วช. โดยภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.) ได้กาหนดกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพิ่มเติมอีกจานวน 3 กลุ่มเรื่อง วงเงินงบประมาณ 140 ล้านบาทดังนี้
1. เกษตรพื้นที่สูง
2. ปาล์มน้ามัน
3. การคมนาคมขนส่งระบบราง
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเล็งเห็นการสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ โดยจะมุ่งเป้าไปที่เกษตรพื้นที่สูง