สภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรขึ้น เพื่อตรวจรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2551 และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
          ในการนี้คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณารับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล ประธานอนุกรรมการ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ รศ.ดร.ยุทธชัย บันเทิงจิตร รศ.ดร.ศันสนีย์ สุภาภา และ นางสาวกนกพร ส่องศรี คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าเยี่ยมชม ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม  และได้รับเกียรติจาก ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและนางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล ประธานอนุกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  ที่ผ่านมา

----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ไพโรจน์ อินทศักดิ์