การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554

    เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการออกฝึกงาน   ทราบเกณฑ์ในการประเมินผลการฝึกงานของนิสิต  และการจัดทำรายงานการฝึกงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในอนาคตระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   สถานประกอบการ และนิสิต
    ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดโครงการ ฯ และให้โอวาทรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์ในการประเมินผลการฝึกงาน