การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555

           เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีโครงการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 โดยมีกิจกรรม ได้แก่
- การกล่าวเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- การบรรยาย “ทิศทาง และแนวทางการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์”
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- การบรรยาย “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยระดับชาติ”
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ   ยะโสธรศรีกุล   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้ทุนวิจัย”
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์   ขจิตวิชยานุกูล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor”
  โดย  ดร.ธนพล   เพ็ญรัตน์  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- การนำเสนอโดยหน่วยวิจัยทั้ง 16 หน่วย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน่วยวิจัยละ 10 นาที)

1
2
Next