โครงการ “โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 9”

          นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ดำเนินการจัดโครงการ “โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 9”  ในระหว่างวันที่  10 - 24 ตุลาคม 2555   ณ  โรงเรียนบ้านแม่คุ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ในทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้างจริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพในอนาคต และ นำความรู้ที่มีของนิสิตมาใช้ทำประโยชน์ต่อชุมชน  ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับสังคม อีกทั้ง    ยังเป็นการฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในงานทางด้านวิศวกรรม และเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนิสิต ภาควิชาฯ