งานพระราชทานปริญญบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2554 (รับจริง 4 ธ.ค.55)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554          เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม  25554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
          - ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 641 ท่าน 
          - ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 45 ท่าน
          - ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน  (NU Outstanding Researcher in Basic Research)  ผู้ได้รับรางวัล คือ ดร. ธนพล  เพ็ญรัตน์   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน  (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research)  ผู้ได้รับรางวัลคือ รศ.ดร. พวงรัตน์  ขจิตวิชยานุกูล   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
          ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานต่อไป