ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพฯ 19 ธ.ค. 55

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 5/2555  วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555


ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


          ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2555 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ดำเนินการสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ
          1.รศ.ดร.วัฒนา       พัดเกตุ 
          2. อาจารย์ภาณุพงศ์       สอนคม
          3. รศ.ดร.ปฐมศก     วิไลพล
          4. ดร.ดร.สุกิจ       ขอเชื้อกลาง
          ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรุณี    อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์    แทนธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม 43 ท่าน มาจาก 14 หน่วยงาน