พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 6 ธันวาคม  2555  ณ  ห้อง  SC  214  ณ   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คุณทวี   ลิ้มสุนทร   ผู้จัดการโครงการเอส – 1  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดังต่อไปนี้
1.ทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ.จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม  จำนวน 30  ทุน ๆ ละ  10,000 บาท
2.ทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท
 3.ทุนการศึกษา  Best  GPA Award  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน  3  ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

ทั้งนี้โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับทุน กองทุนเพื่อการศึกษา“ปตท.สผ.จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม  จำนวน 3  ทุน ๆ ละ  10,000 บาท
1.นายจิรยุทธ์  สุพรรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  ชั้นปีที่ 4
2.นางสาวณัฏฐิกรานต์ ยวงโพธิ์  วิศวกรรมวัสดุ   ชั้นปีที่ 3
3.นายอนุชัย     ไหมวงษ์        วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2

    ส่วนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา Best   GPA  Award  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน  3  ทุน ๆ ละ 30,000 บาท
1.นายวีรพงษ์    ลิ้มตระกูล       วิศวกรรมไฟฟ้า     ชั้นปีที่ 2      
2.นายเมธา       ภัทรพงศ์ไพศาล    วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3        
3.นางสาวอัญชิษฐา ปราสาททรัพย์  วิศวกรรมไฟฟ้า  ชั้นปีที่ 4