ประชุมวิชาการ ก้าวไปกับงานวิจัย กฟผ.ครั้งที่ 1

          การประชุมเพื่อเผยแพร่ภารกิจสนับสนุนทุนวิจัยของ กฟผ. และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับจากผลงานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ในหัวข้อ “ก้าวไปกับงานวิจัย กฟผ.” ครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม EN 617  อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          อีกทั้งมีการนำเสนอผลงานของหน่วยวิจัยทางด้านไฟฟ้าและพลังงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

1
2
Next