การบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “การเกิดธรณีพิบัติภัยและการป้องกันโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ”

                     เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  การบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “การเกิดธรณีพิบัติภัยและการป้องกันโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ” ณ ห้อง Slope 2 ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิต และผู้สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดดินถล่มและวิธีป้องกันด้วยวิธีทางธรรมชาติ และการพังทลายของหน้าดินและการป้องกันด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย Prof. Dennes T. Bergado  วิทยากร   ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนิสิตหลังสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจากสถานที่จริง