ปัจฉิมนิเทศ 15 ธ.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 16) ขึ้น ณ QS4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้  ด้านบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ความสามารถให้แก่นิสิต และให้นิสิตมีความเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบของวิชาชีพวิศวกรต่อสังคม อันจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ  คุณทวี ลิ้มสุนทร ผู้จัดการโครงการ เอส – 1 ปตท.สผ. .ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
 “ วิศวกรไทยที่ดีในมุมมองของนายจ้าง” และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าร่วมเสวนา “แนะนำเทคนิคการสมัครงาน บุคลิกภาพและแนวความคิดในการศึกษาปริญญาโท” ให้กับนิสิตได้รับฟังอีกด้วย  ซึ่งในโครงการปัจฉิมนิเทศ ฯ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

เขียนข่าว : กรรณิกา  จำปาทอง
ภาพข่าว : ไพโรจน์  อินทศักดิ์

1
2
Next