แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพจากผู้เข้าร่วมอบรมผู้ประเมิน

          การประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพจากผู้เข้าร่วมอบรมผู้ประเมิน ”และ “ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ”  ในวันที่ 2 เมษายน 2555   เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์