แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554

          โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ที่พบปัญหาเกี่ยวกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554
          วันพุธที่ 28  มีนาคม 2555  ณ ห้องประชุม EN 617  อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักจิตวิทยา” และ “ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตในด้านวิชาการ” และมีการทำ KM เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่พบปัญหาเกี่ยวกับนิสิตในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนานิสิต ปัญหาชีวิต  สังคม และส่วนตัว  และด้านวิชาการ