ผู้บริหารคณะสาธารณสุข เข้ารดน้ำคณบดี 18 เม.ย.55

          ผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรดน้ำดำหัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555  ที่ผ่านมา