การประชุมนำเสนอ ความก้าวหน้าของหน่วยวิจัย

          ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ห้อง slope 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการประชุมนำเสนอ ความก้าวหน้าของหน่วยวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทกับผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มาเข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้ โดยการนำเสนอมีหน่วยวิจัยร่วมนำเสนอ ดังนี้

1.หน่วยวิจัยการกำจัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม Research Center for Environmental Toxic Substances Removal

2.ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ Development and Research of Innovative Vehicle Engineering
3.หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมและการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคเชิงบูรณาการ Integrated Facility Engineering and Management Research Unit, iFEM
4.ศูนย์นวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกล Innovation in Mechanical Engineering Research Unit (i-MechE)
5.หน่วยวิจัย วิเคราะห์และพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า  Analysis and Development of Electric Drives System
6.หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศ Air Pollution Research Unit
7.หน่วยวิจัยด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม Energy for Environment
8.หน่วยวิจัยด้านการออกแบบ การตัดสินใจ และการพัฒนาทางอุตสาหกรรม  Research Center for Industrial Design, Decision and Development – iD3
9.หน่วยวิจัยด้านวัสดุที่มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีทางเคมี ชีวเคมี และชีวการแพทย์ Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology (RU-FM)
10.หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง Advance Systems and Software Engineering Research Team (ASSERT)
11.หน่วยวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์อัจฉริยะ Embedded System and Smart Device Research Unit (Device Lab)
12.หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ และการโต้ตอบกับมนุษย์ Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory : Vision Lab
13.หน่วยวิจัยด้านการวิจัยการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม Centre of Operations Research and Industrial Application (CORIA)
14.หน่วยวิจัยโครงสร้างสะพานและระบบขนส่งทางราง Bridge and Railway Structural Systems Research Unit
15.หน่วยวิจัยด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure and Transportation Center
16.หน่วยวิจัยด้านการแปรเปลี่ยนภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit

1
2
Next