การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 พ.ค. 2555

          เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อต่อเนื่อง
          ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร  เหมะวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานและเสนอผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553 ต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึงเป็นกรรมการประเมิน ฯ ได้แก่


          ผศ.ดร.ภิรมย์ อ่อนเส็ง    ......ประธานกรรมการ
          ผศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ    ......กรรมการ
          ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล    ......กรรมการ
          ดร.จรูญ สารินทร์    ......กรรมการ
          อาจารย์จักรี  อดุลนิรัตน์    ......กรรมการ
          คุณสุปราณี  บัวงามดี    ......กรรมการ
          นางสาวณัฐชา  ฮุนพานิช    ......เลขานุการ
 


1
2
Next