ทีวีบูรพา สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ในประเด็นพิษณุโลกเมืองน่าอยู่

          เมื่อวันที่ศุกร์ที่  18  พฤษภาคม 2555 บริษัททีวีบูรพา ได้เข้าสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์
แตะกระโทก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในประเด็นพิษณุโลกเมืองน่าอยู่  โดยบริษัททีวีบูรพาได้สัมภาษณ์ถึงที่มาของการทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.พิษณุโลก  แนวคิดหลักของระบบขนส่งโดยสารรถสาธารณะ และประเด็นที่รถเมล์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเป็นผู้ประกอบการ และสามารถให้บริการได้ถึงปัจจุบัน
          ซึ่ง จ.พิษณุโลกเองก็มีจุดเด่นคือ มีระบบการจัดการจราจรที่ดี  โดยอาศัยแนวทางที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการ การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.พิษณุโลก และได้นำข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขบัญหาจราจรและขนส่งของเมือง ฯ