การนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554

          เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2555  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าไปนิเทศนิสิตฝึกงานที่ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง  โดยมีสถานประกอบการที่เข้านิเทศ ดังนี้ บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ไพรมัส จำกัด, บริษัท เวิลด์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เอเวอร์ เวลธ์ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ออโตลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยเอ็นโอเค , AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd , บริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)  
          และระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร  เข้านิเทศนิสิต ณ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด , บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ,  บริษัท เอคโค่  (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  , บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในอนาคต ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานประกอบการ และนิสิต  พร้อมทั้งรับทราบและรับฟังการปฏิบัติงานของนิสิตจากวิศวกรพี่เลี้ยงและจากนิสิตในสถานประกอบการดังกล่าว

1
2
Next