สัปดาห์ของนายช่าง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัปดาห์ของนายช่าง (Engineering Jobs Fair) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ตึกวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังจบการศึกษาได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการ และนิสิตสามารถสมัครงานและเข้าทำงานกับสถานประกอบการณ์ที่นิสิตสนใจซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างคณะฯ และสถานประกอบการ
           ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ฯ โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 บริษัท และได้รับความสนใจจากนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก