โครงการสัมมนาอบรมผู้นำรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555

          เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2555  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ได้จัดโครงการสัมมนาอบรมผู้นำรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2555  ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมของกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  การประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อลดปัญหาจากการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
          โดยมี ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และทีมวิทยากร จากศูนย์เยาวชน ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาระผู้นำ ระเบียบวินัย และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้นำวินัย   ผู้นำเชียร์    ผู้นำเทคนิคเชียร์  ผู้นำพยาบาล   ผู้นำลีดเดอร์ และผู้นำนันทนาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1
2
Next