การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2555

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในแต่ละสาขาวิชา และภาพรวมของคณะ ฯ
          ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการโดยมีนิสิตเข้ารับการปฐมนิเทศประมาณ 50 ท่าน