โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ (โครงการฝึกอบรมการทดสอบปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์)

          ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมการทดสอบปฏิบัติการปฐพีกลศาตร์
          ได้มีการบรรยายหัวข้อ “คุณสมบัติดินพื้นฐานและการนำไปใช้สำหรับงานวิศวกรรมโยธา” ณ อาคารเรียนรวม ห้อง EN 617 และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
          บรรยายโดย : นายธเนศ  วีระศิริ กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
          เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะนำความรู้ ประสปการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานบริการสาธารณะอย่างสูงสุด   ทั้งนี้ ทางผู้ดำเนินการโครงการ จะเรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสปการณ์มาบรรยายและสาธิตการทดสอบปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นิสิต และผู้ที่สนใจอื่นๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นสากล
          เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร นิสิตและผู้สนใจอื่นๆ และสามารถทำการทดสอบปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
          โดยมีครูช่าง อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก