นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕ 


เมื่อวันอังคารที่  ๒๙ พฤษภาคม  นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒   คน ได้แก่


นายสายชล             ศรีแป้น              นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


นายอภิวัฒน์            เดชทิศ               นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


เข้ารับรางวัลจาก ฯ พณฯ องคมนตรีศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร ในพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี จากทั่วราชอาณาจักร ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้เป็นพุทธศาสนิกชน ให้เป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจมุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพุทธสมาคมฯ ได้จัดพิธีนี้ติดต่อมาทุกปี
จนปัจจุบันเป็นที่ ๕๑ มีผู้ได้รับรางวัลไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๔๒๑ คน สำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลความพฤติดี จำนวน ๔๗๒ คน  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑๐ คน